657 85 99 23
977 44 59 15
yonagakimi@msn.com
Cami De Blanquet nº19 Tortosa

Guarderia De Mascotas Kimi

Subtitle

Política de Privacitat


En compliment del Capitol II de la Ilei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de MARIA DEL MAR YONAMINE ONAGA, d'ara en endavant també el prestador, domiciliada a CAMI DE BLANQUET, 19 43500 TORTOSA (TARRAGONA), amb CIF: 40934096F, Telèfon: 657859923 i email yonagakimi@msn.com.
MARIA DEL MAR YONAMINE ONAGA, com a responsable d'aquest lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matéria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relativ a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la llivre circulació d'aquestes dades, la Lei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDGDD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societa de la Informació i del Comerç Electrônic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
A l'efecte del que preveu la LOPDGDD, MARIA DEL MAR YONAMINE ONAGA l'informa que les dades que voluntäriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació per tal de realizar les gestions comercials i administratives necessáries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per a realizar els tractaments són els següents:
Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realizar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari; realizar totes aquelles activitats pròpies de MARIA DEL MAR YONAMINE ONAGA pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.
El prestador, mitiançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte.
l'informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usvari atorga el consentiment inequívoc a MARIA DEL MAR YONAMINE ONAGA perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
El no facilitar les dades personals sol licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.
En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 de I'RGPD i l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera licita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.
D'acord amb aquestes normatives, doncs, l'informem que té dret a sol licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al se tractament dirigint-se a CAMI DE BLANQUET, 19 43500 TORTOSA (TARRAGONA), enviant un correu electrônic a yonagakimi@msn.com. indicant com Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mità anäleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).